Privacybeleid ARC The Pigs

Beleid
ARC The Pigs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ARC The Pigs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
· Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid
· Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
· Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
· Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
· Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
· Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren Als ARC The Pigs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van clubleden
Persoonsgegevens van clubleden worden door ARC The Pigs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
· Administratieve doeleinden
· Clubstatistieken zoals ledengroei
· Inschrijvingen voor wedstrijden en/of toernooien
· Communicatie met en/of tussen ouders en verzorgers
· Incasseren clubcontributie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
· Een inschrijving van het desbetreffende lid via het inschrijfformulier op de website. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ARC The Pigs de volgende persoonsgegevens van u vragen:
· Naam, tussenvoegsel en achternaam
· Voorletters
· Geslacht
· Geboortedatum
· Email adres
· Adres
· Postcode
· Land
· Heb je familie bij de rugbyclub?
· Telefoonnummer
· Mobiel telefoonnummer
· Mobiel telefoonnummer (vader)
· Mobiel telefoonnummer (moeder)
· Incasso
· IBAN/BIC
· Type lid
· Email adres ouder/verzorger (lid onder de 18 jaar)

Uw persoonsgegevens worden door ARC The Pigs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
· Gedurende de looptijd van het lidmaatschap
· Tot 7 jaar na opzegging lidmaatschap

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van afgevaardigden en/of vertegenwoordigers leveranciers worden door ARC The Pigs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
· Administratieve doeleinde
· Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
· Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
· De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ARC The Pigs de volgende persoonsgegevens van u vragen:
· Voornaam
· Tussenvoegsel
· Achternaam
· (Zakelijk) Telefoonnummer
· (Zakelijk) E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door ARC The Pigs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
· Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door ARC The Pigs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
· Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
· Een lidmaatschap bij ARC The Pigs
· Toestemming via ledeninschrijfformulier en/of aanmelding nieuwsbrief via website

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ARC The Pigs de volgende persoonsgegevens van u vragen:
· Voornaam
· Tussenvoegsel
· Achternaam
· E-mailadres
· Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door ARC The Pigs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
· Gedurende de periode dat men lid is van ARC The Pigs
· Tot 7 jaar na opzegging lidmaatschap.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren
Persoonsgegevens van sponsoren worden door ARC The Pigs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
· Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
· Mondelinge toestemming
· Sponsorovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ARC The Pigs de volgende persoonsgegevens van u vragen:
· Voornaam
· Tussenvoegsel
· Achternaam
· Bedrijfsnaam
· Telefoonnummer
· E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door ARC The Pigs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
· Gedurende de periode dat men gezien wordt als sponsor.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
· Het inschrijven voor wedstrijden en toernooien
· Het organiseren van evenementen zoals een tour
· Het innen van de clubcontributie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. De e-mail adressen en telefoonnummers van ouders en leden worden gebruikt/verspreid onder trainers, coaches, ouders ten behoeve van de afstemming en communicatie rond trainingen en wedstrijden. Woonadressen en financiële gegevens worden enkel gebruikt en ingezien wordt door het bestuur van de vereniging.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Voor het inschrijven voor wedstrijden of toernooien is een pasfoto vereist. Deze dient te worden toegevoegd aan de spelerskaart. Voor het toevoegen van de pasfoto is toestemming van de ouders/verzorgers vereist. Doordat ouders akkoord gaan met inschrijving van hun kind en/of het doorsturen van deze foto door de ouders/verzorgers wordt toestemming gegeven.

Bewaartermijn
ARC The Pigs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie de persoonsgegeven beschreven in de vorige paragraven) dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens van clubleden worden tot maximaal 7 jaar naar uitschrijving bewaard in de ledenadministratie. Deze wordt jaarlijks bijgewerkt.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
· Alle personen die namens ARC The Pigs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
· We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
· We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
· Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het bestuur van ARC The Pigs of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door het bestuur van ARC The Pigs te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
ARC The Pigs
Huissensestraat 291
6833 JK Arhem
secretaris@thepigs.nl

Samen trainen voor het beste resultaat op de wedstrijddag.

ARC The Pigs is opgericht op 4 april 1974 en heeft sindsdien onafgebroken deelgenomen als lid van de Nederlandse Rugbybond aan de competitie.

Gesteund door de omgeving.

ARC Sponsors.

16 Logo ABCO
Aesticos